ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ ความคุ้มครองสูง
เบี้ยประกันราคาถูกและบริการที่เชื่อถือได้

    ID : karn-insure3plus.com

<< Back

การยื่นขอใช้สิทธิ์ สำหรับคืนภาษีรถคันแรก ตามนโยบายรัฐบาล


          คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นขอใช้สิทธิ์ สำหรับคืนภาษีรถคันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ที่ถูกต้องและรู้ทันนโยบายต่างๆ ที่ปรับกันอยู่เรื่อยๆ เรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนเลยครับ

การยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก

         กรณีที่ 1 ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 และจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏในใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

         กรณีที่ 2 ซื้อหรือจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 และรับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
         (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มีสัญชาติไทย)
         (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
         (3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
         (4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ (แต่เพียงผู้เดียวและต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศเท่านั้น)

บัญชีที่ใช้ได้ ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีสะสมทรัพย์ บัญชีเผื่อเรียก บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ บัญชีสะสมทรัพย์พิเศษ บัญชีเผื่อเรียกพิเศษ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด

         (5) ใบจองรถยนต์ (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์ฯ)

ขั้นตอนที่ 2 นำเอกสารหลักฐานนอกจาก (1) – (5) ของขั้นตอนที่ 1 มายื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ดังนี้

         (1) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
         (2) สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์
                  (2.1) กรณีการซื้อด้วยเงินสด
                       - สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขาย
                       - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
                  (2.2) กรณีเช่าซื้อ
                      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน
                      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
                      - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
         (3) สำเนาคู่มือจดทะเบียน

         หากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และไม่นำเอกสารเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 2 มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิ์ฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้

         ทั้งนี้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จะไม่ไปกระทบสิทธิ์ฯ ของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ รายเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 แต่อย่างใด หากผู้ขอใช้สิทธิ์คาดว่าจะไม่สามารถรับมอบรถ หรือจดทะเบียนได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ผู้ขอใช้สิทธิ์ปฏิบัติตามแนวทางในกรณีที่ 2 โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หอสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุของนโยบาย
         1. แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ฉบับใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ซึ่ง Update ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป หรือขอรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
         2. การยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ สามารถยื่นได้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นสาขาใดก็ได้หรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://www.excise.go.th
         3. รถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับที่ระบุในใบจองทุกประการ

         วันครอบครองรถคือวันจดทะเบียน  สรรพสามิตยึดถือวันที่ขนส่งออกเล่มเป็นสำคัญเพราะเป็นเอกสารทางราชการและมีการเสียภาษีป้ายวงกลมเรียบร้อย  วันที่ครอบครองรถในความหมายเรื่องคืนภาษีรถคันแรกของสรรพสามิตคือวันจดทะเบียน จึงต้องใช้สมุดเล่มฟ้าเป็นหลักฐานสำคัญว่าคุณเป็นเจ้าของรถ การคืนภาษีนับไปอีก 1 ปีหลังวันที่จดทะเบียนรถ และต้องห้ามซื้อขายรถเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน (นับวันจดทะเบียนเป็นสำคัญทั้งเรื่องคืนภาษีและระยะเวลาปลดล๊อค 5 ปี)


เครดิตข้อมูล : กรมสรรพสามิต

 


Tag : คืนภาษีรถคันแรก , รถคันแรก , กรมสรรพสามิต

วัน/เวลา สร้างบทความ : 21/11/2012 , 10:13 AM          หน้าหลัก
          เมนูหลัก

     - วิธีการชำระเงิน
     - วิธีจัดส่ง
     - เกี่ยวกับเรา
     - ติดต่อเรา
          บทความ
Support All Web Browsers
© 2012 Insure3Plus.com, All Rights Reserved.